Opis ogólny
FAZER 777 DETECTOR przeznaczony jest do wykonywania podstawowych testów instalacji elektrycznych
220V/380V, instalacji samochodowych i innych instalacji elektrycznych. Fazerem 777 sprawdzić można
również poprawność pracy urządzeń elektrycznych. W elektronice Fazer 777 pozwala miedzy innymi
wykrywać 0/1 oraz pozwala sprawdzić, czy rezystor, kondensator, dioda i tranzystor nie są uszkodzone.
Niezastąpioną funkcją Fazera 777 jest wykrywanie napięcia zmiennego ("~") bez potrzeby dotykania obiektu.
Fazer pozwala na wykrycie przewodów biegnących w ścianach na głębokości do 50 cm jak również wykryć
"FAZĘ" wszędzie tam gdzie niemożliwy jest bezpośredni kontakt. Łatwe jest również wykrycie pęknięcia
przewodu w izolacji. Regulacja czułości detekcji pozwala na wykrycie napięcia z odległości od 0,3 cm do 50
cm w zależności od warunków zewnętrznych. Przyrząd nie posiada wyłącznika zasilania. Fazer pobiera prąd
tylko w momencie pomiaru. Precyzyjna, dopracowana konstrukcja układu procesora Fazera pozwala na
zapewnienie bardzo małego zużycia energii. Alkaliczne baterie LR44 zapewniają przeprowadzenie ponad
10000 wskazań. Fazer jest nierozbieralny.

fazer 777

Wymiana baterii
Zasilanie: trzy baterie alkaliczne LR44, AS44 lub zamienniki. Baterie umieszczone
są pod pokrywą znajdującą się na spodzie Fazera. Odchyl lekko do góry pokrywę
baterii. Wysuń pokrywę w kierunku bolca pomiarowego. Wymień baterie na nowe.
Wymagana jest prawidłowa polaryzacja “+” i “-”. Oznaczenie widoczne jest wewnątrz
komory baterii.
Podstawowe tryby pracy
Fazer 777 pracuje wykorzystując cztery podstawowe tryby pracy: FAZA, CONT, VOLT oraz
DETECTION. W trybie FAZA Fazer 777 wykorzystuje ciało montera jako masę elektryczną a w trybie
CONT i VOLT Fazer 777 wykorzystuje przewodność skóry. W związku z tym wskazany jest dobry
kontakt ręki ze stykami. W celu poprawienia tego kontaktu, przed pomiarem w trybie CONT i VOLT
można lekko zwilżyć palce. W trybie DETECTION podczas pomiaru należy cały czas trzymać
przyciśnięty przycisk DETECTION.


Tryb "FAZA" nie dotykać styków, nie dotykać żadnych styków
WSKAŹNIK FAZY NAPIĘCIA ZMIENNEGO. Chwyć korpus Fazera. Nie dotykaj
metalowych styków. Nie przyciskaj włącznika DETECTION. "FAZA" napięcia
sygnalizowana jest przez świecenie czerwonej diody LED (wskaźnik optyczny) oraz
przez pisk buzzera modulowany częstotliwością wykrytego napięcia (np 50Hz).
Uwaga: w niektórych przypadkach Fazer może wskazywać napięcie na przewodzie
nie będącym pod napięciem ale znajdującym się blisko innego przewodu będącego
pod napięciem.

Tryb "CONT" dotknąć styk “CONT”
WSKAŹNIK CIĄGŁOŚCI PRZEWODZENIA. FAZER 777 odróżnia rozwarcie od
stanu przewodzenia na poziomie około 1MΩ. Naciśnij styk CONT. Bolec pomiarowy
oraz druga ręka operatora dotykają punktów pomiarowych badanego obiektu.
Świecenie czerwonej diody oraz ciągły dźwięk buzzera sygnalizują przewodzenie.
Uwaga: w trybie CONT pomiar wykonywać przy odłączonym zasilaniu, gdyż
zaindukowane napięcia uniemożliwią wiarygodne wskazanie.

Tryb "VOLT" dotknąć styk “VOLT”
WSKAŹNIK NAPIĘCIA STAŁEGO " - ". Fazer wykrywa napięcie oraz polaryzację
napięcia stałego o wartości większej od 2,5 V. Naciśnij styk VOLT. Bolec pomiarowy
wskazuje napięcie dodatnie względem styku VOLT. Dlatego druga ręka montera
powinna być połączona z ujemnym biegunem napięcia. Na przykład stykiem “-”
akumulatora, wtyku zasilania lub z korpusem urządzenia na którym występuje minus
zasilania. Jeżeli na bolcu występuje napięcie "+" Fazer zareaguje świeceniem
wskaźnika optycznego oraz ciągłym piskiem brzęczyka.

Tryb "DETECTION" przycisnąć przycisk “DETECTION”
BEZDOTYKOWE WYKRYWANIE NAPIĘCIA "~". Fazer 777 wykrywa
bezkontaktowo miejsca będące pod napięciem 220V bez konieczności kontaktu
elektrycznego. Podczas próby należy naciskać przycisk DETECTION. Zielona dioda
LED sygnalizuje gotowość Fazera do wykrycia napięcia. Po wykryciu napięcia
rozjaśnia się czerwona dioda LED a buzzer piszczy. Sygnały są proporcjonalne do
wielkości wykrytego napięcia. Po ustawieniu pokrętła czułości detekcji (na spodzie
Fazera) w położenie “max” Fazer reaguje bez napięcia. Po zmniejszeniu czułości
zwiększa się dokładność wskazania. Uwaga: Fazer w trybie DETECTION nie
wykrywa napięcia za ekranującymi powierzchniami; na przykład za metalowymi
siatkami, niektórymi rodzajami glazury lub pod mokrym tynkiem.

Fazer 777 używany jest w sieci 220/380V, instalacji elektrycznej, urządzeniach, elektronice, samochodach.

Przykładowe zastosowania:

Wykrywanie FAZY tryb FAZA
Wykrywanie fazy i zera jest podstawowym testem, analogicznym do działania tzw. neonówki, z tą różnicą, że
w przypadku Fazera nie ma potrzeby dotykania metalowego styku. Fazer należy trzymać za koprus. Dotknąć
bolcem do badanego punktu. Fazer reaguje po wykryciu fazy napięcia 220V. W przypadku "zera" fazer nie
reaguje. Uwaga na ewentualne napięcia indukowane na przewodach nie podłączonych ani do "zera" ani do
"fazy" a biegnących wzdłuż przewodów zasilanych z "fazy" napięcia.

Wykrywanie przerw/zwarć Sprawdzanie kabli tryb CONT
Aplikacja ta pozwala kontrolować kable, bezpieczniki, żarówki itp. pod kątem przewodzenia prądu. Bolcem
dotknąć jedną z końcówek badanego przedmiotu a drugą ręką chwycić drugą końcówkę obiektu. Jeżeli jest
przerwa w przewodzeniu FAZER nie zareaguje. Długi kabel pęknięty wewnątrz izolacji - wbić szpilkę w
pewnej odległości od jednej z końcówek i sprawdzić przewodzenie. Przemieszczając szpilkę można znaleźć
miejsce uszkodzenia.

Ustalanie kolejności przewodów w wiązce tryb CONT
Aplikacja ta pozwala na zidentyfikowanie przewodów w dużych wiązkach. Przykład: należy ustalić numerację
kabli w przypadku, w którym w ścianie znajdują się dwie puszki elektryczne (A i B), z których wystają
przewody o powtarzających się kolorach.
- w puszce A i B przewód o kolorze, który nie powtarza się uznać za przewód odniesienia;
- w puszce A do przewodu odniesienia dołączyć którykolwiek przewód i w puszce B wykryć go testem CONT
a następnie przypisać mu kolejny numer (tu 2); - to samo wykonać z pozostałymi przewodami.

Weryfikacja uziemienia tryb FAZA
Dzięki tej aplikacji można w sposób orientacyjny zweryfikować jakość uziemienia urządzeń AGD
podłączonych do sieci 220 V. Jeżeli metalowa obudowa pralki, lodówki itp. jest prawidłowo uziemiona to
FAZER na pewno nie zareaguje w trybie FAZA. Jeżeli FAZER reaguje, oznacza to, że uziemienie urządzenia
może być niewystarczające co grozi porażeniem prądem. Pozytywna reakcja FAZERA nie zawsze oznacza
zagrożenie (pola indukowane), natomiast brak reakcji potwierdza prawidłowe uziemienie.

Test sprawny/niesprawny Szukanie przerwy tryb CONT
Dzięki tej aplikacji można znaleźć uszkodzenie w urządzeniach elektrycznych. Jedną ręką chwycić kołek
wtyczki kabla zasilającego a do drugiego kołka dotknąć bolec Fazera i sprawdzić czy urządzenie ma ciągłość
przewodzenia. Przerwę wewnątrz urządzenia lokalizuje się dotykając kolejno bolcem pomiarowym Fazera
punktów montażowych coraz bardziej oddalonych od kołka wtyczki , który trzyma monter drugą ręką. Uwaga:
w pobliżu nie może być włączone 220V gdyż zakłóci ono test poprzez pole indukowane.

Wykrywanie napięć prądu stałego - identyfikacja "+" i "-" tryb VOLT
Ta aplikacja pozwala wykryć napięcia stałe od 2,5 V do 60 V. Jedną ręką chwycić minus zasilania badanego
urządzenia. Bolcem Fazera można wyszukać miejsca gdzie występuje napięcie stałe dodatnie. Identyfikacja
biegunów odbywa się przez zmianę chwytanych ręką elektrod (lub miejsc w urządzeniu). Ogólna zasada:
Fazer reaguje jeżeli na bolcu występuje napięcie dodatnie (U>2,5V) w stosunku do drugiej ręki montera
trzymającej ujemny biegun zasilania.

Wykrywanie 0/1 w układach cyfrowych tryb VOLT
Fazer pracujący w trybie VOLT posiada umiejętność wyszukiwania "zera" lub "jedynki" w układach cyfrowych.
Próg zadziałania Fazera w trybie VOLT wynosi około 1,5 V. Dotknąć drugą ręką płyty montażowej (zero
zasilania). Bolec pomiarowy Fazera wykryje polaryzację bramek (0/1)

Wykrywanie +12V/masy w samochodach tryb VOLT
Ręką chwytamy nie polakierowany element masy samochodu (minus na masie). W trybie VOLT Fazer
wskaże punkty o napięciu +12V. Uwaga: przy dużej wilgotności powietrza nie potrzeba dotykać karoserii
samochodu.

Wykrywanie przewodów będących pod napięciem tryb DETECTION
To zastosowanie daje możliwość wykrycia napięć zmiennych (50Hz/220V) wszędzie gdzie bezpośredni
dostęp do metalowego przewodnika jest niemożliwy. Ustawić czułość DETECTORA blisko maksimum ale tak
aby nie reagował. Wcisnąć przycisk DETECTION. Zbliżyć bolec pomiarowy do miejsca gdzie może być ukryty
przewód pod napięciem. Jeżeli Fazer wykryje napięcie należy, zmniejszając coraz bardziej czułość detekcji,
umiejscowić przechodzący przewód z możliwie największą dokładnością. Uwaga na materiały ekranujące
pole

Bezdotykowe wykrywanie FAZY na przewodach tryb DETECTION
Ustawić czułość detekcji (spód Fazera) prawie max. Wcisnąć przycisk DETECTION i zbliżać bolec do
badanego przewodu. Jeżeli przewód (lub urządzenie) jest podłączone do 220V Fazer zareaguje z odległości
około 0,5m. Zmniejszając czułość można z dużą dokładnością określić, który drut w przewodzie jest "fazowy".
Przemieszczając bolec wzdłuż przewodu można wykryć przerwę w drucie fazowym. Jeżeli drugi przewód nie
jest podłączony do “zera”, wystąpi na nim niekorzystne napięcie indukowane, które wskaże Fazer.

Wykrywanie wysokiego napięcia na kablach tryb FAZA/DETECTION
Przewody wysokiego napięcia w samochodach z zapłonem iskrowym podczas swojej pracy emitują pole
elektryczne związane z generacją wysokiego napięcia. Dzięki wysokiej czułości Fazera w trybie FAZA oraz
DETECTION można wykryć to pole bez uszkadzania izolacji. Wyłączyć silnik. Odłączyć przewody wysokiego
napięcia biegnące do świec; pozostawić jeden przewód. Włączyć zapłon. Pokręcić rozrusznikiem i sprawdzić
czy Fazer reaguje trzaskami.